Проследяване и отчитане на разходите

време за четене: 3 мин.

Печалбата е важна за всеки бизнес. За да стигнем до нея, трябва да сме сигурни, че отчитаме всички разходи и ги управляваме правилно.

TOWERP е гъвкава система за управление на производството, която позволява на всяко предприятие да следва своя собствена политика за отчитане и да работи с най-подходящите за него аналитични справки.

Системата за управление на производството дава възможност за ефективно, точно и бързо следене и анализиране на разходите. Тя предоставя лесен достъп до информация за: разходите за материали, режийните разходи за различните дейности и машини, разходите за труд и работна заплата.

Как става проследяването?

Разпределение на разходите

BOM(Bill of Materials)
Основният модул за събиране и отчитане на информация относно производството е т. нар. BOM (Bill of materials) или списък с материалите.
В него се съдържа информация за всички материали, които ще бъдат използвани за производството на конкретно изделие, количеството и цената им при влагане. В BOM-а също така описвате и всички режийни разходи, разходите за труд и други, специфични за вашето производство.

За проследяването и правилното отчитане на разходите е необходимо еднократно да въведете ключовите стойности по материали, дейности, ресурси и други. Стойностите се въвеждат още на етап настройка на системата и могат да бъдат коригирани по всяко време след това.

Материали

Всички материали и продукти описвате в модул Номенклатура. Там се задават техните характеристики и се вкарват всички цени, с които работите - Доставни, На едро/ дребно, Промоционални и други. Можете да променяте тези стойности по всяко време според нуждите си.

Разходи по дейности

Всички разходи са част от модул Номенклатура и също се създават още на етап Настройка. Разделяме ги на групи: разходи за персонал, режийни и други.

Можете да въведете отделни разходи за всяко перо, като например разходите за труд за отделните операции могат да се различават. Тук може да опишете общ разход за труд (например заплата + данъци и други административни) или да ги разбиете като отделни пера.

Всички характеристики, цени и други параметри могат да бъдат създадени според нуждите на конкретното производство и в последствие да бъдат променяни, ако се налага. Тези дейности се залагат в Рецептите и Технологичните карти и стойността на всеки разход се калкулира на база произведеното количество.

Режийните и други разходи също се настройват заедно с останалите. Те могат да бъдат разходи за амортизации, ремонт, поддръжка, газ, ток, вода и много други. Тяхното отчитане също става на ниво Технологична карта и се разпределят по дейности или ресурси. За да стане по-ясно, отново ще използваме примера на шивашко производство:

Проследяване на разходи

При извършване на операцията Кроене, в BOM-a на технологичната карта ще имаме заложени следните “материали”:

  • Перфорирана хартия за Cutter с цена/ кг
  • Плат с посочено количество за единица готова продукция и цена/ м или кг
  • Разход за кроене цена/ минута
  • Амортизация на Cutter с цена/ минута
  • Общи режийни с цена/ минута

По този начин получавате остойностяване на етап кроене.

Това се повтаря за всички производствени етапи като материалите и разходите следват спецификата на типа производство и могат да бъдат зададени индивидуално за всяко от тях.

Тази функционалност ви дава възможност да следите:

  • Стойността на всеки етап от производството
  • Общата стойност за производство на конкретната поръчка
  • Стойността на материалите по етапи и общо
  • Стойността на другите съпътстващи разходи по етапи и общо

Цялата тази информация можете да анализирате с помощта на справки. В TOWERP има стандартни и BI справки, а допълнително можем да разработим специфични такива за всяко производство.

Ако статията Ви е била полезна, но имате още въпроси, ние с радост ще Ви отговорим.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова