Производство

Контролирайте ефективно производствените ресурси и планирайте спрямо целите на компанията и договорените срокове с доставчици и клиенти.

No image
No image

TOWERP е специализирана система за управление на производствени предприятия и всички процеси свързани с дейността им.

Модулите за управление и планиране на производството са свързани тясно с модулите за управление на комуникации и продажби, както и с тези за управление на складовото стопанство.

Системата може да се конфигурира спрямо нуждите на клиента и да е подходяща за различните видове производства – по поръчка, серийни и от смесен тип.

Интерфейсите за планиране, отчитане на готовата продукция и качествен контрол са оптимизирани за работа на мобилно устройство и са предвидени да улесняват работата на терен.

В TOWERP функционалността за управление на производствени процеси не е допълнителна екстра, а основна цел на системата.

No image
Производствени поръчки

Производствените поръчки могат да бъдат създавани на база както на клиентски поръчки, така и на вътрешни заявки за попълване на наличности.

No image
Рецепти

Модул Рецепти се грижи за описване на производствения процес, зависимостите между отделните подпроцеси и необходимите суровини за производството на дадено изделие. На базата на рецептите се генерират производствени задачи и заявки за суровини.

No image
Производствени задачи

За всяка позиция в производствена поръчка се генерират производствени задача, които отговарят на някой от описаните в рецептата процеси.

No image
Отдели и ресурси

Работните задачи се разпределят между отдели ( производствени и административни) и техните ресурси. В зависимост от отдела и спецификата на конкретното производство, ресурси могат да бъдат екипи, специалисти или машини.

No image
Планиране

Планирането на работния процес представлява разпределяне на разботните задачи между отделите и техните ресурси. Всички задачи, които могат да бъдат свършени само от конкретен специалист или машина, ще бъдат назначени автоматично. Визуалното представяне на работния график включва обобщена информация за всяка задача - забавени срокове, обезпеченост със суровини, неизпълнени задачи, блокиращи текущата. Това позволява на мениджърите бързо да се ориентират в ситуацията и да забележат възникнали проблеми. Приоритизирането на задачите става бързо и лесно.

No image
Отчитане на готовата продукция

Разботниците виждат задачите, които трябва да свършат, подредени според зададения от мениджърите приоритет. Те могат да посочват по коя задача работят и да отчитат готовата продукция.

Модулът е съоразен за работа на индустриални компютри и предлагат интеграция с етикетни принтери и електронни везни.

No image
Брак

Системата позволява да се създадат различни видове брак, според специфичните нужди на предприятието. При отчитане на продукция може да се заприходи и бракувано количество в нова партида. Това улеснява проследяването и последващата обработка на бракуваните количества.

No image
Влагане на суровини

При отчитане на готова продукция се изписват съответно вложените суровини. Според това как е конфигурирана системата, това се случва спрямо предвидените в рецептата или реално вложените материали.

No image
Качествен контрол

Качественият контрол на готовите изделия е процес, който може да започне от стартирането на производство на изделието и да продължи и след като то бъде отчетено като готово. За целта стандартизирани тестове се описват в контролни листове. Служителите в производство могат да виждат резултатите от проведените тестове и да реагират своевремено при възникнал пороблем.

No image
Паспорт на изделие

За всяка партида или сериен номер, системата генерира паспорт с подробна информация за това кой и кога го е произвел, какви суровини са били вложени, колко е струвало към дадения момент производството на това изделие, по коя клиентска поръчка е било произведено.

Направления