Склад

Управлявайте складовата наличност на суровини и готова продукция. Получавайте навременни известия при недостиг на стока.

No image
No image

Групата от модули за управление на складовото стопанство на TOWERP ви помага да отганизирате йерархично номенклатурата и да оптимизирате и планирате складовите наличности във вашата компания.

С помощта на тези инструменти имате поглед над очакваните нужди от суровини за производството, наличностите на готова продукция и на всички помощни материали и продукти, необходими за правилното протичане на процесите във предприятието.

С TOWERP можете да намалите разходите и да планирате производството и доставките на суровини по най-ефективния за вас начин.


No image
Номенклатура

Гъвкава структура от категории и продукти с възможност за автоматизирано генериране на артикулни и баркод номера и йерархично наследяване на параметри.

No image
Складове

Складовото стопанство може да бъде организирано в един или повече складове с различни адреси и юридически лица спрямо претпочитанията на клиента.

Всеки склад има собствен списък със служители, които имат съответнита права спрямо него.

No image
Доставки

Управление на доставките и свързаните с тях документи и плащания. Свободни доставки или свързани с доставни поръчки. Автоматично удовлетворяване на чакащи резервации и известяване на заинтересованите по веригата лица.

No image
Продажби

Управление на продажбите и свързаните с тях документи и плащания. Свободни продажби или свързани с клиентски поръчки. Автоматично изпълнение на свързаните поръчки и резервации.

No image
Заявки за суровини

Връзка между производството и склада. Планиране на доставките на база заявени от производството суровини. Проследяване на реално вложените суровини във всяко изделие.

No image
Заявки за прехвърляне

Управление на заявките за суровини и планиране на прехвърлянията на стока спрямо крайните срокове на резервациите и капацитета за товарене.

No image
Прехвърляния

Едностъпково и двустъпково прехвърляне на стока между складовете. Свободни прехвърляния или на база заявка. Автоматично удовлетворяване и изпълнение на свързаните резервации и заявки.

No image
Резервации

Ръчни и автоматични резервации за по-ефективно управление на наличностите. Връзка между резервациите и свързаните с тях документи – клиентски поръчки, продажби , прехвърляниея или заявки за суровини. Автоматично проследяване на изпълнимустта и изпълнеността на резервациите.

No image
Връщания

Връщане на артикули по всички движения на склада – доставка, продажба, експедиция, влагане при производство. Обработка на свързаните с това документи.

No image
Ревизии

Ръчни ревизии на складови наличности на ниво склад, категория и отделен артикул.

No image
Връзка с финансов център

Издаване на финансови документи свързани с движенията в склада – фактури, проформи, кредитни и дебитни известия. Обработка на свързаните плащания.

No image
Печат на документи

Възможност за създаване на шаблони за документи за всяко движение в склада. Експорт към PDF, DOCX и възможност за печат и съхранение на генерираните документи.

Направления