Производство по поръчка

За производства, организирани на база клиентски поръчки. Номенклатура със стадартни продукти, но при поръчка могат да се нанесат специфични изменения.

No image

Офериране

Улеснете процеса на офериране с възможността за пресмятане на реални производствени стойности и преглед на цени в стари клиентски поръчки.

Проследете какви материали са вложени във всяко едно изделие (включително и по сериен номер) и каква е себестойността му.

Доставки

Следете за минимални и оптимални количества на основни за производството суровини и при нужда създайте доставни поръчки и планирайте тяхната доставка.

Следете за минимални и оптимални количества на изделията, които произвеждате, и при необходимост създайте производствена поръчка за попълване на количествата.

Производство

Изберете дали да контролирате производството на ниво партида или в рамките на една партида системата да създава сериен номер за всяко отделно изделие.

Разпределете равномерно работата между отделните производствени звена

Планирайте натоварването на машинния парк по най-оптималния начин.

Качествен контрол

Контролирайте качеството както при отделните етапи на производство, така и на крайния продукт

Проследете резултатите от качествения контрол за всяка една партида или сериен номер.

Продажби

Управлявайте продажбите с клиентски поръчки и организирайте производството според заявените количества.

Правете директни продажби

Финансов анализ

Планирайте производството на база справките за продадени количества за даден период

Изчислете себестойността и приходите от даден продукт.

Направления