Смесен тип производство

За предприятия, предлагащи както стандартизирани изделия, така и произведени по специфично задание на клиента.

No image
Развойна дейност

Създайте конструктивни документи и детайлни рецепти за всяко изделие.

Автоматизирайте изчислението на продължителността на задачите в планиране и изписването на суровини от склада.

Доставки

Следете за минимални и оптимални количества на основни за производството суровини и при нужда създайте доставни поръчки и планирайте тяхната доставка.

Следете за минимални и оптимални количества на изделията, които произвеждате, и при необходимост създайте производствена поръчка за попълване на количествата.

Производство

Изберете дали да контролирате производството на ниво партида или в рамките на една партида системата да създава сериен номер за всяко отделно изделие.

Разпределете равномерно работата между отделните производствени звена

Планирайте натоварването на машинния парк по най-оптималния начин.

Качествен контрол

Контролирайте качеството както при отделните етапи на производство, така и на крайния продукт

Проследете резултатите от качествения контрол за всяка една партида или сериен номер.

Продажби

Управлявайте продажбите с клиентски поръчки и организирайте производството според заявените количества.

Правете директни продажби

Финансов анализ

Планирайте производството на база справките за продадени количества за даден период

Изчислете себестойността и приходите от даден продукт.

Направления