Нова функционалност за бракуване

Във всеки производствен процес има брак. Той следва да бъде надлежно отбелязан, изчислен и заприходен, за последваща обработка (изхвърляне, предаване на вторични суровини и др.).

TOWERP вече позволява отбелязването на брак. Това може да стане както накрая, така и на всяка една стъпка от процеса.

При бракувани операторите могат да изберат причината за брака и бракуваните продукти да се заприходят в определен артикул или партида (например артикул “Хартия за вторични суровини”)

Важно е да се отбележи, че стойността на бракуваните продукти се разпределя между останалата готова продукция по производствената задача.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров