ERP решение за производства по поръчка

време за четене: 5 мин.

Видеото е демонстрация на това как TOWERP може да ви помогне да организирате и оптимизирате производствения си процес, ако произвеждате продукти по поръчка.

TOWERP е цялостна интегрирана система, в която всички модули са свързани. Връзките между тях се създават автоматично и действията в един модул променят информацията в останалите.

CRM модулът ви позволява да проследявате поръчките на клиентите си и да организирате ефективно комуникацията си с тях. Това се случва чрез хронологично подредени връзки за бърз достъп към всички документи в системата, свързани с конкретния клиент - клиентска поръчка, производствени поръчки, експедиции, плащания, финансови документи и други.

В клиентски поръчки можете да организирате цялата информация по даден договор и произтичащите от него плащания, производство, експедиции и техните срокове. Имате възможност да организирате продуктите в  клиентските поръчки по групи, както и  да посочите кои от тях  ще произвеждате и кои ще доставяте. За всеки поръчан продукт можете да опишете специфични изисквания.

Например: Ако трябва да произведете оборудване за завод, който ще разполага с 2 производствени линии и помощно оборудване - колички и платформи, които ще препродадете, можете да организирате изделията в 3 групи - по 1 за всяка производствена линия и 1 група за покупните изделия. За всяка поръчана машина ще попълните специфичните изисквания на клиента.

Всяка КП може да се произведе в една или повече производствени поръчки.

За всяко изделие се създава технологична карта на базата на шаблони, в която вие можете да нанесете промени и да допълните производствените параметри спрямо клиентските изисквания. 

Модулите за Рецепти и Партидни карти ви позволяват да опишете детайлно производствения процес, зависимостите между дейностите и свързаните с тях параметри.

Необходимите материалите можете да опишете както за всяка дейност поотделно, така и за изделието като цяло - според нуждите на типа производство. Можете и да импортирате списък с материали от специализирани софтуери като Revit, Solidworks и други.

Партидна карта с материали

Себестойността на партидите се изчислява на база вложените количества материали, описани в рецептите и партидните карти. Обикновено влагането на суровини става на база описаните количества и разходни норми. При производство по поръчка има възможност системата да не влага предварително посочените материали, а тези които реално се изписват от склада за производството на конкретното изделие. Това е удобно при сложни производства като машиностроителното например, където често се случва реалният и очакваният БОМ да се различават. Анализа на тези разлики в последствие помага да се оптимизира както производствения, така и конструктивния процес.

Възможността да копирате рецепти и партидни карти ви спестява време при обработката на нови производствени поръчки и създаването на нови рецепти.

Както споменахме вече, всички модули в системата са свързани. Особено важна е връзката между Модул Производство и Модул Склад. Тази връзка ви позволява да заявявате и резервирате суровини за производството на конкретни поръчки или позиции в тях. По този начин можете да разграничавате налични от свободни количества с цел избягване на дублиране на заявки или недостиг на материали. Системата автоматично изписва вложените суровини и вие разполагате с информация в реално време за наличностите в склада.

Управлението на веригата на доставките е основен приоритет при организацията на производства по поръчка. Затова модулите в системата са така разработени, че да постигаме оптимизация на складовите наличности.

Планирането на производството се случва автоматично на база описаните в технологичните карти процеси. В зависимост от спецификите на вашето производство вие имате възможност да го организирате по бригади, машини или специалисти, да определяте ръчно или автоматично началото и продължителността на всяка задача и да разпределяте работата между ресурсите на ниво задачи.

Системата е оптимизирана и за работа с мобилни устройства. Това помага на работниците в цеха като им позволява да отчитат работата си в реално време. 

На ваше разположение е и Модулът за качествен контрол. Електронните протоколи също са предвидени за попълване на мобилно устройство. 

Системата разполага и с набор от аналитични справки, с които можете да проследите в детайли ефективността на ресурсите, стойността на готовата продукция, промените в цените на материали и готови изделия във времето, както и реализираните печалби по клиенти, продукти и поръчки.

Цялостната организация на производствения процес в TOWERP следва принципите на Lean manufacturing и производства по поръчка.
Можем да ви разкажем повече по темата. 

Научете повече като се запишете за онлайн демонстрация.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова